Regulamin

REGULAMIN SERWISU www.aktywniuk.com

Spis treści:

Art. 1.  WSTĘP

Art. 2.  DEFINICJE

Art. 3.  REJESTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO KONTA

Art. 4.  TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Art. 5.  UCZESTNICTWO W SERWISIE

Art. 6.  DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Art. 7.  PRAWA AUTORSKIE

Art. 8.  ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Art. 9.  KOSZTY AKTYWNOŚCI

Art. 10.ZDJĘCIA

Art. 11.ZABLOKOWANIE/USUNIĘCIE KONTA

Art. 12.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Art. 13.REKLAMACJE

Art. 14.DOTACJE

Art. 15.PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Załącznik nr 1 - Regulamin Forum

ART. 1

WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu społecznościowego, funkcjonującego pod domeną http://aktywniuk.com . Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności www.aktywniuk.com jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami).

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


 

ART. 2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„www.aktywniuk.com” - Serwis społecznościowy, z siedzibą w Leeds, 1 Manor Crescent Rothwell ( Wielka Brytania). Właściecielem Serwisu jest Dawid Kawecki, będący jednocześnie Administratorem.

aktywniuk – nazwa ta jest zarezerwowana dla Dawida Kaweckiego.

Aktywni – to nazwa Użytkowników Serwisu, którzy są zalogowani i aktywnie działają w tej społeczności.

Aktywności – pojęcie to odnosi się do zbioru zajęć, które są zgodne z założeniami Portalu.

Aktywny Bus - to pojazd udostępniany Użytkownikom przez projekt aktyWniUK, w celu realizacji aktywności, pełni funkcję środka transportu.

Dane - treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie.

Informacje - oznaczają dane, zdarzenia i inne informacje na temat użytkownika, w tym czynności wykonane przez Użytkowników i osoby niebędące Użytkownikami, które korzystają z Serwisu www.aktywniuk.com.

Korzystanie - oznacza wykorzystywanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, dystrybucję, modyfikowanie, tłumaczenie i tworzenie prac pochodnych.

Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://aktywniuk.com/component/users/?view=registration dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez www.aktwniuk.com w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu www.aktywniuk.com, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

Dotacje - to dobrowolne i bezzwrotne kwoty pieniężne. Mają charakter wyłącznie uznaniowy.

Konto Użytkownika – udostępnione przez www.aktywniuk.com Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego, administruje Danymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania danych w ramach jego Konta.

Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Użytkownik Konta - Użytkownik, którego Konto jest zarejestrowane w Serwisie www.aktywniuk.com i korzysta lub może korzystać z niego.

Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.

Hasło – to ciąg znaków, które Użytkownik wprowadza, podczas tworzenia Konta, które musi zapamiętać , aby mieć dostęp do swojego Konta. Użytkownik nie może udostępniać żadnej osobie swojego hasła, celem logowania się osób niezalogowanych.

Odzyskiwanie hasła – poprzez formularz zgłoszeniowy, w którym Użytkownik podaje swój adres e-mail.

Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz www.aktywniuk.com.

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a www.aktywniuk.com, z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.


 

ART.3

REJESTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO KONTA

Użytkownicy serwisu www.aktywniuk.com podają swoje prawdziwe imiona i nazwiska oraz dane. Potrzebujemy pomocy Użytkowników, aby utrzymać ten stan rzeczy. Poniżej zawarto przyjęte przez Użytkownika zobowiązania względem Serwisu www.aktywniuk.com, które dotyczą rejestracji oraz troski o bezpieczeństwo konta:

- Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na www.aktywniuk.com i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.

- Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto.

- W przypadku zablokowania konta Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez naszego zezwolenia.

- Użytkownik jest zobowiązany dbać o treść zamieszczanych informacji by były zgodne z przeznaczeniem Serwisu. Ponadto zabronione jest umieszczanie treści obraźliwych, niezgodnych z prawem.

- Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.

- Zabronione jest przekazywanie swojego konta (a także administrowanej przez siebie strony lub aplikacji) innej osobie bez wcześniejszego uzyskania naszego zezwolenia w formie pisemnej.


 

ART.4

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Prowadzenie przez www.aktywniuk.com Serwisu obejmuje przede wszystkim:

Stworzenie serwisu społecznościowego poprzez udostępnianie przez www.aktywniuk.com przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych, umożliwienie integracji Polonii w UK, możliwość wymiany spostrzeżeń i wrażeń dotyczących różnych form aktywności, np. wycieczek, imprez integracyjnych.

Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).

W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.


 

ART.5

UCZESTNICTWO W SERWISIE

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.

Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.

Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do rezygnacji z posiadania Konta. W tym celu Użytkownik, musi przekazać pisemną rezygnację o likwidacji swojego Konta, którą powinien wysłać drogą e-mailową Administratorowi Serwisu.

Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://aktywniuk.com/component/users/?view=registration oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

- zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

- dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu,

- Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez www.aktywniuk.com, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,

- zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez www.aktywniuk.com Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu,

- wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę, wiadomości od www.aktywniuk.com oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

- zezwalam na świadczenie przez www.aktywniuk.com Usług w ramach mojego Konta na Portalu,

- jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,

- akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz jego przeznaczeniem, wynikającym z postanowień Regulaminu,

- akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez www.aktywniuk.com w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań,

- akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez www.aktywniuk.com wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu,

- w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez www.aktywniuk.com zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.


 

ART.6

DANE OSOBOWE

W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez www.aktywniuk.com, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

Administratorem Danych Osobowych jest Dawid Kawecki, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

www.aktywniuk.com przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

www.aktywniuk.com ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę poprzez likwidację Konta Użytkownika, jeśli www.aktywniuk.com uzna iż Użytkownik nie wywiązuje się z postanowień niniejszej Umowy, oraz Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, po wcześniejszym wysłaniu ostrzeżenia.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

www.aktywniuk.com uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. www.aktywniuk.com nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.


 

ART.7

PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela aktyWniUK niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. Serwis www.aktywniuk.com nie udziela pozwolenia na wykorzystywanie treści i materiałów zebranych w Serwisie na potrzeby innych stron www, tzn. nie zezwala na kopiowanie danych zawartych w Serwisie oraz na ich przetwarzanie bez zgody Dawida Kaweckiego.


 

ART.8

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU:

- Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

- Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.

- Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez www.aktywniuk.com, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, www.aktywniuk.com może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

UŻYTKOWNIK ZAWIERAJĄC UMOWĘ Z aktyWniUK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

- przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych www.aktywniuk.comoraz innych podmiotów,

- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

- niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę www.aktywniuk.com, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji,

- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej,

- powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.),

ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWNIKOM UMIESZCZNIA W RAMACH PORTALU I ROZPOWSZECHNIANIA ZA JEGO POŚREDNICTWEM:

- oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

- haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,

- Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do www. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności,

- umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,

- Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.


 

ART.9.

KOSZTY

KOSZTY aktywności organizowanej przez Serwis, np. wyjazdów, imprez są ustalane zawsze indywidualnie. Użytkownik danej aktywności, np. wyjazdu, pokrywa jedynie niezbędne koszta: jak paliwo, bilety wstępu, czy opłatę za posiłki itp. Koszty te są zawsze zminimalizowane tak, by każdy Użytkownik mógł skorzystać z aktywności.


 

ART.10.

ZDJĘCIA

www.aktywniuk.com nie jest zobowiązany do robienia zdjęć podczas aktywności organizowanych przez Serwis.

Zdjęcia w formie elektornicznej są bezpłatnie udostępniane w Serwisie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy mają prawo pobrać zdjęcia do użytku własnego. Zabrania się edytowania zdjęć pobranych z Serwisu.

Tylko zarejestrowani Użytkownicy mogą zgłosić się do www.aktywniuk.com z prośbą o przesłanie im większej ilości zdjęć z aktywności, w której brali udział, nie później niż do 14 dni po aktywności , zdęcia będą wysłane na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.


 

ART.11

ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA

www.aktywniuk.com ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika:

- w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Portalu społecznościowego lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu,

- który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.

Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta w drodze procedury podanej na stronie. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.

Umowa może zostać rozwiązana przez www.aktywniuk.com poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:

- podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub www.aktywniuk.com,

- umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,

- otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika,

- kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, www.aktywniuk.com zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez www.aktywniuk.com.


 

ART. 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

www.aktywniuk.com nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

www.aktywniuk.com nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

www.aktywniuk.com nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

www.aktywniuk.com nie ponosi odpowiedzialności za aktywności organizowane nie przez Serwis, a będące wynikiem działalności Użytkowników. Chcąc potwierdzić daną aktywność, oraz dokonać zmian należy skontaktować się z organizatorem, którego dane podane są w opisie aktywności.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

www.aktywniuk.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do www.aktywniuk.com przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

www.aktywniuk.com nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.


 

ART. 13.

REKLAMACJE

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie www.aktywniuk.com – wysłanie wiadomości e-mail.

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez www.aktywniuk.com w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. www.aktywniuk.com zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

www.aktywniuk.com zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

www.aktywniuk.com pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.

Szczegółowe zasady i tryb rozpatrywania reklamacji w zakresie Świadczeń zostały uregulowane w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.


 

ART. 14

DOTACJE

CEL DOTACJI : wsparcie finansowe Projektu aktyWniUK.

Wszystkie pozyskane w ten sposób pieniądze, będą w stu procentach wydane na potrzeby Użytkowników, jak: wyposażenie do portalowego busa, jak np. :zakup czajniczka, kocyków, które będą służyć Aktywnym, jak również na części i serwis busa w warsztacie samochodowym.

KTO MOŻE DOKONAĆ DOTACJI?

Każdy kto chce udzielić wsparcia finansowego, mogą to być zarówno Użytkownicy zarejestrowani, jak i Ci nie zarejestrowani.

ROZLICZENIE DOTACJI:

Każdy, kto dokona dotacji, ma prawo do wglądu, do faktur, np. na zakupiony sprzęt czy wszelkie niezbędne naprawy.

Rozliczenie dotacji będzie się odbywać raz miesiącu. Po zakończeniu każdego miesiąca Serwis www.aktywniuk.com zobowiązuje się do umieszczenia sprawozdania z dotacji, tzn. przedstawi następujące informacje:

- kto dokonał dotacji (ewentualnie na prośbę wpłacających może użyć sformułowania „anonimowy Użytkownik” – jeśli osoba nie chce podawać swoich danych) oraz kwota,

- na co zostały wydane pieniądze, np. zakup potrzebnego sprzętu.

Serwis www.aktywniuk.com umieści podziękowania dla dokonujących dotacji.

REZYGNACJA Z DOKONYWANIA DALSZYCH DOTACJI:

Dotacja to dobrowolne wsparcie finansowe, które może mieć charakter jednorazowy lub ciągły. Wpłacające osoby nie zobowiązują się do kolejnych wpłat. 


 

 

ART. 15

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Regulamin jest dostępny na stronie www.aktywniuk.com .

www.aktywniuk.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, www.aktywniuk.com poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.

W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i www.aktywniuk.com.

Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 


 

REGULAMIN USŁUGI FORUM

 

Niniejszy Regulamin usługi Forum określa zasady, zakres i warunki korzystania z usługi Forum udostępnianej na Portalu.

Pojęcia odnoszące się do Forum:

- Forum - przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej,

- Moderator - osoba odpowiadająca za utrzymanie porządku na danym Forum,

- Post - pojedyncza wypowiedź Użytkownika Forum w danym Wątku,

- Użytkownik Forum - Użytkownik, który rozpoczął korzystanie z usługi Forum, Użytkownik rozpoczyna korzystanie z usługi Forum poprzez przeglądanie danego Forum, Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z usługi Forum,

- Wątek - oddzielna rozmowa (wymiana powiązanych ze sobą tematycznie Postów).

 

Ze względu na fakt, że usługa Forum jest Usługą świadczoną w ramach Serwisu, Regulamin usługi Forum należy interpretować łącznie z Regulaminem Serwisu. Wszelkie postanowienia Regulaminu Serwisu znajdują w pełni zastosowanie do usługi Forum, o ile nic odmiennego nie zostało ustalone w Regulaminie usługi Forum. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem Serwisu a Regulaminem usługi Forum, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu usługi Forum jako postanowienia szczególne w stosunku do ogólnych postanowień Regulaminu Serwisu.

 

Każdy Użytkownik chcący być Użytkownikiem Forum zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu usługi Forum i staje się Użytkownikiem Forum poprzez zalogowanie się do danego Forum i z chwilą zalogowania do tegoż.

 

Forum umożliwia Użytkownikom Forum zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych Użytkowników.

Każdy Użytkownik odwiedzający stronę Forum w ramach Serwisu może zapoznać się ze zgromadzonymi tam treściami. Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych Wątków wymaga zapisania się do danego Forum.

 

Każdy Użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Forum.

 

Wraz z rejestracją w Serwisie, Użytkownik ma prawo do korzystania z usługi Forum.

W ramach Serwisu funkcjonują Fora publiczne, do których dostęp mają wszyscy Użytkownicy.

 

www.aktywniuk.com nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów. Zawartość każdego Wpisu w ramach Forum wyraża poglądy i opinie Użytkownika Forum, który wpis zamieścił.

 

www.aktywniuk.com nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, krzywdy, szkody (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo www.aktywniuk.com została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia) wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu usługi Forum (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie). W żadnym przypadku aktyWniUK nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody związane z brakiem dostępu do Forum.

 

ZABRANIA SIĘ umieszczania komentarzy niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności takich które:

- zawierają wulgaryzmy,

- propagują alkohol,

- propagują środki odurzające, narkotyki,

- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,

- przyczyniają się do łamania praw autorskich,

- naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

- wzywają do łamania prawa,

- propagują przemoc,

- nawołują do agresji,

- są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników,

- zawierają linki do prywatnych stron WWW,

- zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,

- mają charakter reklamowy lub zmierzają do promowania usług lub towarów,

- nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem,

- są kopią uprzednio zamieszczonego komentarza (opublikowanego w tym samym, czy też innym dziale),

- naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne,

- zawierają informacje nieprawdziwe.

 

UŻYTKOWNICY FORUM ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

- nieduplikowania Postów i Wątków,

- nadawania nowym Wątkom komunikatywnych tytułów,

- umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych, w tym emotikonów oraz powiększonej czcionki,

- przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka.

 

www.aktywniuk.com zastrzega sobie prawo do redagowania lub usuwania Wpisów zawierających treści niezgodnych z przepisami prawa niniejszego Regulaminu Forum, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w usłudze Forum w stosunku do Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu usługi Forum.

 

W ramach usługi Forum, Użytkownik Forum ma możliwość:

- stworzenia nowego Forum w ramach istniejących kategorii,

- umieszczania Wątków,

- umieszczania Postów,

- przeglądania danego Forum,

- przeglądania listy Użytkowników danego Forum,

- swobodnego i nieograniczonego (o ile nie nastąpiła blokada usługi Forum) przystępowania do danego Forum i wypisywania się z tegoż.

 

Udostępnij


Aktywny Kalendarz

Aktywny Tweeter

 

Instagram:

Ostatnio na Forum:

Ostatnio Komentowane:

FaceBook